Elnett21-prosjektet har delfinansiert Tvedtsenterets installasjon av fjernvarme og fjernkjøling for å teste hvordan dette gjennom smart styring av elektrisitet og effektutjevning kan bidra til bedre kapasitet i det lokale strømnettet. I en rapport fra Sweco oppsummeres funnene.

Tvedtsenteret er et opplevelsessenter med butikker, spisesteder og aktivitetspark på Forus. Deres ønske er grønnest mulig drift og best mulig effektbesparelser på bygget oppført i 1987. Våren 2020 installerte Tvedtsenteret fjernvarme- og kjøling for å teste hvordan det kan brukes til å frigi kapasitet i strømnettet som kan benyttes til elektrifisering av Stavanger lufthavn, Sola og Risavika Havn i storskala demoprosjektet Elnett21.

Sluttrapporten knyttet til overgang til fjernvarme og fjernkjøling er bestilt av Tvedtsenteret og er levert av konsulentselskapet Sweco Norge AS. Det er fire områder belyst i rapporten:

1. Effektbruk og effektutjevning i det lokale strømnettet (maks kW)

Fordelene med omlegging til fjernvarme og fjernkjøling er at maksimal elektrisk effekt reduseres med henholdsvis 390 kW om sommeren og 700kW vinter sammenlignet med bruk av kun strømnettet.

En av hovedhensiktene til Elnett21 er å demonstrere mulighetene for å frigi kapasitet i det lokale strømnettet, slik at regionen i fremtiden kan benytte dette til andre formål, blant annet til lading av elektriske fly, skip og annen transport.

2. Energiforbruk totalt (kWh/år)

Totalforbruket av energi går opp 19% ved omlegging til fjernvarme og fjernkjøling. Oppvarmings- og kjølebehov dekkes av fjernvarme og fjernkjøling, mens elektrisitet dekker det resterende energibehovet i dette bygget, inkludert oppvarming av tappevann.

Ved omlegging til fjernvarme og fjernkjøling går energibruk til direkte elektrisitet noe ned, mens energiforbruk til fjernvarme og -kjøling nesten tredobles sammenliknet med dagens løsning i dette bygget. Det skyldes at virkningsgraden ved elektrisk varmepumpe og kjølemaskiner er høyere enn ved bruk av fjernvarme og fjernkjøling.
Se vedlagt PDF figur 4: Sammenlikning av årlig energiforbruk

3. Kostnader (målt i nåverdi over 40 år)

Rapporten viser at en komplett omlegging til fjernvarme og fjernkjøling ikke er lønnsom over 40 år i dette bygget. Differanse i nåverdi er på omtrent 26,4 millioner kroner i favør av elektriske varmepumper og kjølemaskiner ved Tvedtsenteret. En omlegging til fjernvarme uten fjernkjøling har en differanse i nåverdi på omtrent 19,4 millioner kroner i favør av dagens løsning. Dette skyldes i hovedsak høye energikostnader knyttet til høyere totalt energiforbruk (pkt 2).

4. Redusert CO2-utslipp (kg CO2/år)

Årlige energirelaterte CO2-utslipp er estimert til 19%reduksjon ved Tvedtsenteret grunnet lavere bruk av elektrisk energi.

Støtte fra Enova til installasjon på ca. 2 millioner kroner gjennom Elnett21 er ikke medtatt i kostnadsanalyse i rapporten. Andre bygg kan gi annet utfall og resultat på de fire områdene undersøkt ved Tvedtsenteret.   

Kostbart med fjernvarme og fjernkjøling ved Tvedtsenteret

Konklusjonen er at bruk av fjernvarme og fjernkjøling gir lavere total effektbruk, bidrar positivt til effektreduksjon i det lokale strømnettet og god klimagevinst, men det er mer kostbart å drifte enn strøm.Driftssikkerhet, støy og visuell forurensning taler til fordel for omlegging til fjernvarme og fjernkjøling.

- Forus Næringspark er en viktig støttespiller for fjernvarme og fjernkjøling av bygninger på Forus. Dette er ett viktig ledd for å få Forus energinøytralt i2025. Men de forskjellige energiløsningene må være både bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomisk lønnsomme for å være levedyktig på lang sikt, sier Ronny Fiuren, forretningsutvikler i Forus Næringspark.

Siri Nybø i Tvedt Eiendom

Tvedtsenteret har gjort en totalvurdering og kommet frem til at fjernvarme og fjernkjøling gir god effektreduksjon og klimagevinst, men er beregnet til å ha for høye energikostnader.

- Vi ønsker fortsatt å prioritere å gå i retning grønnere drift av våre eiendommer og bidra til effektutjevning. Men vi må selvsagt revurdere denne satsningen og ta økonomiske hensyn når differansene blir så store og energikostnadene for fjernvarme og fjernkjøling ikke er konkurransedyktige. Vi synes det er synd at prismodellene ikke belønner grønne valg, særlig når vi vet at det er mye ubrukt overskuddsvarme fra forbrenningsanlegget på Forus, sier Siri Nybø, adm. direktør i Tvedt Eiendom.

Fjernvarmen som produseres ved Forus Energigjenvinning distribueres i Lyses fjernvarmerør. Hvert år produseres rundt 160 -170 GWh som benyttes i næringsbygg, boligblokker, alders- og sykehjem, skoler, idrettshaller med mer.

Øistein Fosse Mathisen i Lyse Neo

- Lyse Neo leverer fjernvarme og fjernkjøling basert på sirkulære ressurser med meget lavt klimaavtrykk. I vår dialog med markedet opplever vi produktene som attraktive og konkurransedyktige mot alternativene, men det vil naturligvis finnes eksempler der noen bygningstyper kan etablere rimeligere energiløsninger. Selv om vi opplever kombinasjonen av pris og kvalitet på våre produkter som attraktiv, er vi likevel lydhøre for innspill til justering av prismodell, sier Øistein Fosse Mathisen i Lyse Neo.

Om Elnett21

Elnett21 er støttet av Enova og formålet er å demonstrere hvordan ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller kan forbedre fleksibiliteten og totalkapasiteten i det lokale energisystemet. Det er ventet at elektrifisering av transport til havs, på land og i luften vil øke effektbehovet betydelig. Noe dekkes inn med produksjon av strøm fra lokale mikronett, effektiv energidistribusjon, smarte styringssystemer og ved å teste ut nye forretningsmodeller.