Arbeidspakken omfatter utvikling og implementering av et felles styringssystem som kan forutsi og styre laster, i tillegg til å sikre optimal og kostnadseffektiv energiflyt i regionen. Systemet skal utnytte lokal energiproduksjon og -lagring og bidra til at forbruket kan styres etter tilgjengelig kapasitet, produksjon og lagret energi.

Elnett21 representert ved Smartly skal utvikle og demonstrere system og programvare for prediksjon og innhenting av energi- og effektbehov, samt lagringskapasitet, beholdning og forventet energiproduksjon ut fra værdata, erfaringstall og innmeldt behov. Systemet skal kunne styre, optimalisere og flytte elektrisitet gjennom å overvåke såkalte energiytende enheter (solcelleanlegg, vindkraftanlegg og batterier) og styre energikrevende enheter (ventilasjonsanlegg, varmekilder, elbilladere, varmtvannsberedere, osv.),  samt rapportere og redusere byggets energi/effektforbruk, redusere effekttopper, optimalisere forbruk basert på energipris og utnytte egenprodusert energi på en mest mulig optimal måte.

Åpne løsninger

Smartly utvikler en åpen API-basert løsning som kan integreres mot en rekke aktører på de ulike byggene. Det vil styrke programvaren og demonstrasjon dersom flere aktører kan knytte seg til løsningen, og det vil være enklere å skalere i fremtiden. Systemene som skal benyttes bør ha åpne løsninger for å se bygg i en sammenheng, da især de «nye» løsningene rundt sol- /vind-produksjon, batteristyring og lading av elektriske kjøretøy. Det skal eksempelvis kunne sendes et styringssignal – i sanntid - om å lade batteriene i et gitt område, eller å redusere lade-effekten i el-transport- laderne til et minimum i en time på en spesielt kald dag. Løsningen skal gjøre forbruks -og produksjonsestimering ved hjelp av historiske data, interne og eksterne datakilder, samt maskinlæring og kunstig intelligens.

Målet er å kunne flytte energi horisontalt ved hjelp av ulike kriterier, og legge til rette for forretningsmodeller (mellom kunder, strømsalgsselskap og netteiere) og metoder for oppgjør for både energi og aktiv og passiv fleksibilitet. Systemet skal testes regionalt mellom Risavika, Stavanger Lufthavn Sola og Forus Næringspark og lokalt hos aktørene.