Arbeidspakken omfatter utvikling og implementering av et felles styringssystem som kan forutsi og styre laster, i tillegg til å sikre optimal og kostnadseffektiv energiflyt i regionen. Systemet skal utnytte lokal energiproduksjon og -lagring og bidra til at forbruket kan styres etter tilgjengelig kapasitet, produksjon og lagret energi.

Elnett21, representert ved Smartly, skal utvikle og demonstrere system og programvare for prediksjon og innhenting av energi- og effektbehov, samt lagringskapasitet, beholdning og forventet energiproduksjon ut fra værdata, erfaringstall og innmeldte behov. Systemet skal kunne styre, optimalisere og flytte elektrisitet gjennom å overvåke såkalte energiytende enheter (solcelleanlegg, vindkraftanlegg og batterier) og styre energikrevende enheter (ventilasjonsanlegg, varmekilder, elbilladere, varmtvannsberedere, osv.),  samt rapportere og redusere byggets energi/effektforbruk, redusere effekttopper, optimalisere forbruk basert på energipris og utnytte egenprodusert energi så optimalt som mulig.

Åpne løsninger

Smartly utvikler en åpen API-basert løsning som kan integreres opp mot en rekke aktører på de ulike byggene. Det styrker programvaren og demonstrasjon jo flere aktører som knytter seg til løsningen, og det vil være enklere å skalere i fremtiden. Systemene som skal benyttes, bør ha åpne løsninger for å se bygg i en sammenheng, spesielt de «nye» løsningene rundt sol- og vindproduksjon, samt batteristyring og lading av elektriske kjøretøy. Det skal eksempelvis kunne sendes et styringssignal – i sanntid – om å lade batteriene i et gitt område, eller å redusere lade-effekten i el-transport-laderne til et minimum i en time på en spesielt kald dag. Løsningen skal gjøre forbruks- og produksjonsestimering ved hjelp av historiske data, interne og eksterne datakilder, samt maskinlæring og kunstig intelligens.

Målet er å kunne flytte energi horisontalt ved hjelp av ulike kriterier, og legge til rette for forretningsmodeller (mellom kunder, strømsalgsselskap og netteiere) og metoder for oppgjør for både energi og aktiv og passiv fleksibilitet. Systemet skal testes regionalt mellom Risavika, Stavanger Lufthavn Sola og Forus Næringspark og lokalt hos aktørene.