Elnett21 har gitt et representativt bilde av hvordan fremtidens desentraliserte energisystem vil se ut, og det er en forutsetning for prosjektet at eksisterende lovverk kan utfordres. Arbeidspakken skal benyttes til å utvikle, simulere og demonstrere forretningsmodeller for energiutveksling og utnyttelse av fleksibilitet i strømnettet.

Elnett21 har demonstrert mulige avtaleløsninger for aktørene i konsortiet. Innhentede data for forbruk og produksjon benyttes til å simulere virkningen av ulike avtaleforslag. Målet er at simuleringene benyttes til å utarbeide energiutvekslingsavtaler, samt å se på muligheter for å flytte energiforbruk innenfor regionen og vurdere hvordan fleksibilitet kan prises.

Prosjektet har kartlagt tilgjengelig kapasitet i området og satt dette i sammenheng med forventet kapasitetsøkning som følge av elektrifisering av transportsektoren. Behovet for oppgradering av overordnet distribusjonsnett (regionalnett) i området mellom Sola og Risavika har også blitt utredet. Med økningene som forventes, har prosjektet gitt bedre innsyn i behov og muligheter som kan redusere utbyggingen i forhold til tradisjonell utbyggingsstrategi.

Testing på to nivå

Uttesting av nye forretningsmodeller er gjennomført på to nivå: Et overordnet nivå hvor det arbeides med smarte modeller regionalt mellom partnerne i prosjektet og ett nivå hvor det arbeides med smarte modeller lokalt mellom bygg, kjøretøy, solceller, vindkraft og batterier. De tre forretningsmodellene har blitt er: Effektdeling, kortreist styrøm og Sesongbaserte kapasitetsavtaler (SKA). Sistnevnt ble etter testing funnet for kostbar. Les mer om de tre ulike forretningsmodellene her: https://www.elnett21.no/nyheter/testing-og-utproving-av-nye-forretningsmodeller-har-gitt-nyttig-laerdom

Resultatene fra demoprosjektet danner grunnlag for fremtidig, kunnskapsbasert dialog vedrørende nettselskapenes mulighet til å være en aktiv partner i prosjekter. I tillegg har konsortiet testest om smarte forretningsmodeller og finansieringsløsninger kan bidra til å forbedre lønnsomheten i batteriløsninger og senke barrierene for at kundene skal beslutte å anskaffe slike anlegg.