Elnett21 vil kunne gi et representativt bilde av hvordan fremtidens desentraliserte energisystem kan se ut og det er en forutsetning for prosjektet at eksisterende lovverk kan utfordres. Arbeidspakken skal benyttes til å utvikle, simulere og demonstrere forretningsmodeller for energiutveksling og utnyttelse av fleksibilitet i strømnettet.

Elnett21 vil demonstrere mulige avtaleløsninger for aktørene i konsortiet. Innhentede data for forbruk og produksjon benyttes til å simulere virkningen av ulike avtaleforslag. Målet er at simuleringene kan benyttes til å utarbeide energiutvekslingsavtaler, se på muligheter for å flytte energiforbruk innenfor regionen og vurdere hvordan fleksibilitet kan prises.

Prosjektet skal kartlegge tilgjengelig kapasitet i området og se dette i sammenheng med forventet kapasitetsøkning som følge av elektrifisering av transportsektoren. Det pågår utredning av behov for oppgradering av overordnet distribusjonsnett (regionalnett) i området mellom Sola og Risavika. Med økningene som forventes, kan dette prosjektet kan gi bedre innsyn i behov og muligheter som kan redusere utbyggingen i forhold til tradisjonell utbyggingsstrategi.

Testing på to nivå

Uttesting av nye forretningsmodeller vil skje på to nivå: Et overordnet nivå hvor det arbeides med smarte modeller regionalt mellom partnerne i prosjektet og ett nivå hvor det arbeides med smarte modeller lokalt mellom bygg, kjøretøy, solceller, vindkraft og batterier.

Resultatene fra demoprosjektet kan danne grunnlag for en framtidig, kunnskapsbasert dialog vedrørende nettselskapenes mulighet til å være en aktiv partner i prosjekter. I tillegg ønsker konsortiet å teste om smarte forretningsmodeller og finansieringsløsninger kan bidra til å forbedre lønnsomheten i batteriløsninger og senke barrierene for at kundene beslutter å anskaffe slike anlegg.